Gedragscode PVVN

 

Gedragscode PVVN

Zo zijn onze manieren!


De Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen onze organisatie wordt gehanteerd.

Artikel 1 Definities

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:

Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten: onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor de benoeming als contactpersoon bij de vereniging;

a. onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze contactpersoon raken;

b. dergelijk gedrag heeft het doel de prestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft het tot gevolg dat de prestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.

Onder agressie wordt verstaan:

Voorvallen waarbij een contactpersoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de werkzaamheden als contactpersoon. Hieronder valt ook pesten.

Onder discriminatie wordt verstaan:

Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.
Voor de begrippen contactpersoon, cliënt, bestuur en andere begrippen die voor deze gedragscode van belang zijn, wordt uitgegaan van de definities in de CAO Welzijnswerk.
Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.

Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt

a. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door de Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.

b. De Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.

c. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van de Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie en van de professionele houding van de contactpersonen.

Artikel 3 Status en reikwijdte

a. De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie, en van artikel 24j uit de CAO Welzijnwerk.

b. De gedragscode geldt voor alle contactpersonen en bestuursleden.

c. De Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4 Contactpersoon samenwerkingsovereenkomst

Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een contactpersonen samenwerkingsovereenkomst mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.

Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer

a. De inrichting van de organisatie voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbo- wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat contactpersonen en cliënten zich veilig voelen.

b. De omgang tussen bestuurders, contactpersonen en cliënten wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.

c. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.

d. Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.

e. Het bepaalde onder a. komt mede tot uitdrukking door het bieden van mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd.

Artikel 6 Omgaan met collega’s of cliënten

a. De contactpersoon laat zich bij contacten met collega’s of cliënten leiden door gedragsregels, zoals die gelden voor de beroepsgroep en door de eigen gedragscode.

b. De contactpersoon accepteert geen agressieve gedragingen van collega’s of cliënten en neemt zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.

c. De contactpersoon accepteert geen seksuele gedragingen van collega’s of cliënten en neemt zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.

d. De contactpersoon accepteert geen discriminerend gedrag van collega’s of cliënten en werkt niet mee aan of neemt geen initiatief tot discriminerend gedrag.

e. We spreken met en niet over elkaar.

Artikel 7 Werking naar collega’s, cliënten, bezoeker en derden

a. Deze gedragscode wordt op de website van de PVVN geplaatst en is daar voor contactpersonen, cliënten en derden toegankelijk en zichtbaar.

b. Van contactpersonen, cliënten en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

Artikel 8 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van de vereniging belast.
Bij het niet naleven van de gedragscode kunnen door het bestuur (disciplinaire) of passende maatregelen worden getroffen.

Artikel 9 Klachten

In geval van overtreding van de gedragscode kan een ieder dit signaleren en daarvan melding maken bij het bestuur van de Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie.
Het bestuur draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de contactpersoon aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen.
Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures kan hij/zij zich wenden tot de website.

Artikel 10 Evaluatie

Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per drie jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Bestuur PVVN

Laatst bijgewerkt: juli 2014

 

De Stimulans

2024-jubileum-stimulans

Het laatste nieuws eerst

Patiëntenervaringen

Beste leden. Gisteren hebben we u ee... Lees meer

Patiëntenervaringen

Beste leden. Voor een nieuw project ... Lees meer

Samen sterk

Op 18 december 2022 brengt de PVVN ne... Lees meer

Naar nieuwsoverzicht

Sociale media

 
 om naar 'Mijn omgeving' te gaan

Secretariaat

E-mail: taairaterces.[antispam].@pvvn.nl

Telefoon: 088 7 306 801

Vandaag

28 mei 2024
19:10

Lettergrootte

       

Lotgenoten contact

Telefoon: 088 7 306 800

Vul je zoekopdracht in